Lata doświadczeń w biznesie

Karty charakterystyki

Karty charakterystyki

Karta bezpieczeństwa chemicznego to dokument, który jest obowiązkową częścią dokumentacji technicznej produktów chemicznych (substancji, mieszaniny, materiału, odpadów przemysłowych) i ma na celu dostarczenie konsumentom wiarygodnych informacji na temat bezpieczeństwa stosowania przemysłowego, przechowywania, transportu i usuwania produktów chemicznych, a także jego wykorzystanie do celów domowych.

Czemu służą kartki charakterystyki

Karty charakterystyki zostały opracowane dla produktów używanych w życiu codziennym lub w przemyśle i zawierają informacje niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa życia ludzi oraz zdrowia, mienia i środowiska. Karty charakterystyki substancji chemicznych zawierają informacje, których wymagania znajdują odzwierciedlenie w załączniku II do rozporządzenia UE (WE) nr 1907/2006 (rozporządzenie REACH). W maju 2010 roku wydano rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010, zgodnie z którym wszedł w życie załącznik II.

Karta bezpieczeństwa musi zostać wydana dla produktów chemicznych (substancja, mieszanina, materiał, odpady przemysłowe) do transportu, odprawy celnej i po otrzymaniu innych pozwoleń. Karta zapewnia konsumentowi rzetelne informacje na temat bezpieczeństwa użytkowania przemysłowego, przechowywania, transportu i usuwania produktów chemicznych, a także ich wykorzystania do celów domowych. Karta bezpieczeństwa produktów chemicznych zawiera również informacje o środkach mających pomóc w przypadku negatywnego wpływu.

Kto musi uzyskać kartę charakterystyki

Producenci substancji lub preparatów spoza UE, którzy eksportują je do UE, są również zobowiązani do zakończenia procedury rejestracji i uzyskania karty charakterystyki. Jeżeli wywożona substancja chemiczna lub preparat jest sklasyfikowana jako niebezpieczna, konieczne jest przygotowanie i przekazanie importerowi karty charakterystyki dotyczącej bezpieczeństwa substancji chemicznej zgodnie z wymogami REACH.

Karta charakterystyki bezpieczeństwa jest wydawana w następujący sposób. Najpierw konieczny jest kontakt z jednostką certyfikującą; dostarczenie niezbędnej dokumentacji. Następnie odbywa się certyfikowana faza kontroli materiału; rejestracja substancji certyfikowanej; rejestracja wykonanego dokumentu; uzyskanie paszportu.

W Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie nr 1907/2006 wydane przez Parlament Europejski i Radę Europy jeśli chodzi o rejestracje, oceny, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Chemikalia (substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska, które są rakotwórcze, mutagenne i toksyczne) mogą być uwalniane zgodnie z tym rozporządzeniem. na rynek UE w ilościach większych niż 1 tonę rocznie, tylko wtedy gdy zostały zarejestrowane. Do 100 ton rocznie - wystarczy rejestracja wstępna. Jeśli dostarczasz więcej niż 100 ton rocznie, obowiązuje „pełna rejestracja chemiczna substancji zgodnie z rozporządzeniem”. Rejestracja substancji importowanych do UE we własnym zakresie lub w ramach przygotowań powinna być dokonana przez importera z UE. Producenci substancji lub preparatów spoza UE, którzy eksportują je do UE, są również zobowiązani do zakończenia procedury rejestracji.

O serwisie

Wiadomości z całego świata. newsy, technologia, zdrowie, kuchnia. Wejdźcie na naszą stronę i przekonajcie się sami. Zapraszamy!