Lata doświadczeń w biznesie

Rodzaje funduszy unijnych

Rodzaje funduszy unijnych

Cele Unii Europejskiej

Unia Europejska to organizacja, która powstała w 1993 roku. Obecnie skupia 27 państw członkowskich. Jej podstawowym celem jest poprawianie standardów życia obywateli i zmniejszanie różnić występujących pomiędzy poszczególnymi krajami i regionami. Dzięki zacieśnieniu współpracy gospodarczej oraz ograniczaniu barier w obrocie handlowym pomiędzy państwami członkowskimi Unia Europejska może skutecznie konkurować z największymi światowymi mocarstwami. Realizację założonych celów umożliwia jeden wspólny budżet, składający się ze składek wpłacanych przez poszczególne państwa członkowskie. Pieniądze zgromadzone w budżecie wydawane są w oparciu o średniookresowe plany finansowe nazywane perspektywą finansową. Plany te konstruowane są na kilka lat. Perspektywa finansowa na lata 2014-2020 obejmuje pięć funduszy, w ramach których realizowane są różnego rodzaju programy operacyjne.

Pięć funduszy europejskich

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego stworzony został w celu zniwelowania różnic rozwojowych w poszczególnych regionach Unii Europejskiej. Pieniądze w ramach tego funduszu przeznaczone są m.in. na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy mogą otrzymać środki na zakup środków trwałych, takich jak budynki czy sprzęt oraz wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji, czy patentów. Realizowane są również projekty dotyczące badań naukowych i rozwoju technologicznego, które pomagają poprawić innowacyjność unijnej gospodarki. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane są także inwestycje infrastrukturalne, zarówno te duże, jak i regionalne oraz lokalne. Przedmiotem wsparcia są też projekty związane z ochroną środowiska.

Potrzebujesz pomocy w pozyskaniu funduszy unijnych ? Udaj się do specjalistów z A1 Europe. Więcej na https://www.a1europe.pl/ >>

Najwięcej, bo aż 10 procent całego budżetu obejmują wydatki Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego podstawowym celem jest zwiększanie dobrobytu we wszystkich krajach członkowskich oraz wspieranie osób i regionów zagrożonych bezrobociem i ubóstwem. W ramach funduszu realizowane są przede wszystkim te programy, które przyczyniają się do zwiększenia zatrudnienia. Poziom dofinansowania z EFS jest uzależniony od zamożności danego regionu.

Fundusz Spójności przeznaczony jest dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto na jednego mieszkańca jest niższy niż 90 procent średniej unijnej. Podstawowym celem realizowanych programów jest zapewnienie spójności wspólnoty poprzez wyrównywanie różnic rozwojowych występujących pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskim. W ramach tego funduszu wspierane są przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę oraz ochronę środowiska.

W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 znalazły się także Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki. Najważniejszym celem pierwszego jest wspieranie przekształceń strukturalnych w rolnictwie, a także wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Drugi z wymienionych stworzony został w celu restrukturyzacji rybołówstwa oraz zapewnienia zrównoważonej eksploatacji zasobów wodnych.

O serwisie

Wiadomości z całego świata. newsy, technologia, zdrowie, kuchnia. Wejdźcie na naszą stronę i przekonajcie się sami. Zapraszamy!

Warto zobaczyć